Съдържание

Посетители

В момента има 242  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител:ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на резервоар с обем 500 куб. м в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград за водоснабдяване на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на резервоар с обем 500 м3 в поземлен имот с идентификатор 07003.105.28 по КККР на с. Буково с площ 1224 кв. м и НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение с цел питейно-битово водоснабдяване на с. Буково. Село Буково е водоснабдено от съществуващ водоизточник - водовземно съоръжение „Требишко дере“. За водоснабдяването на селото е издадено разрешително от подземни води №41510049/27.03.2007 г. с титуляр „ВиК“ ЕООД – Благоевград, като с Решение №ПО-01-126/24.10.2022 г. е продължен крайният срок до 28.03.2032 г. От водоизточника водата се доставя до резервоар с обем 100 м3, изграден над новата част на селото. Съществуващият резервоар не може да обезпечи новия квартал с необходимия напор и водно количество, което налага необходимостта от изграждане на нов резервоар.
Пълненето на резервоара ще се осъществява от външен съществуващ водопровод, като началото на хранителната система ще бъде резервоар с обем 500 м3 и край - съществуващ водопровод ф 90 РЕ от вътрешната водопроводна мрежа на с. Буково. Предвижда се хлораторно в сухата камера на площадка.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ – Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка, относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район. Съгласно становище с изх. №П-01-374(1)/07.12.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие от което Ви предоставяме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени в утвърдените План на управление на речните басейни на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения на ЗБР (2016 – 2021 г.), при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие:

При извършената към момента проверка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното, че
- инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
- инвестиционното предложение попада в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното ЗБР, в случая в границите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Извършена към момента проверка за допустимост на основание 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002076 „Места“, определени със заповедта за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на засегнатата защитена зона на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС. В същата следва да се съдържа информация за:
1. Вида и начина на ползване на имота към момента, включително и за налична дървесна растителност в имота и предвиждания за премахване и/или запазване на същата, ако е приложимо.
2. Намерения/предвиждания за изграждане на ограда, в т. ч. и за вида и начин на изграждане или за поддръжка на съществуваща такава.
Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Буково и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.