Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2023 г.

Съобщение чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РАМАТ ХААР“ ЕООД

документация за инвестиционно предложение: „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 
по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 31/12.04.2019 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

С писмо изх. № 743/11.04.2008 г. на директора на РИОСВ-Благоевград е съгласувано инвестиционно предложение „Жилищно строителство в имот № 189107 с площ 48,521 дка, местност Рудината, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“.
Със Заповед № РД-15-0706/20.06.2008 г. на кмета на община Разлог е одобрен Подробен устройствен план - План за отреждане и застрояване в имот № 189107, местност Рудина, землище на с. Баня, община Разлог, област Благоевград.
С Решение № ОД-07 от 21.08.2008 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи към Областна дирекция „Земеделие и гори“ - Благоевград е променено предназначението на имота за изграждане на обект „Жилищно строителство“.
На основание чл. 24, ал. 5, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи решението на комисията e е загубило правно действие и към настоящия момент имотът е земеделска земя.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в поземлен имот с идентификатор 02693.189.107, местност Рудина по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград с площ 48,522 дка да бъдат изградени двадесет броя двуетажни жилищни сгради с РЗП 280 кв. м, ресторант на два етажа с РЗП 300 кв. м и детски кът на два етажа с РЗП 300 кв. м.
До всяка жилищна сграда ще бъдат обособени по две паркоместа. Останалата част от имота ще бъде озеленена.
Съгласно изходни данни на „ВиК“ ЕООД с изх. № ТО-01-555/20.10.2023 г. захранването на имот с вода за питейно-битови нужди може да се осъществи от съществуващ водопроводен клон PVC DN160от НВ на завод да слаботокови релета до НВ с V = 1000 м3 - с. Баня, изграден по второстепенна улица - поземлен имот с идентификатор 02693.56.23 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград. За целта ще бъде изграден нов уличен водопровод с дължина около 1800 м и трасе през поземлени имоти с идентификатори 02693.63.37 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски ведомствен път“, поземлен имот с идентификатор 02693.202.468 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и поземлен имот с идентификатор 02693.332.390 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
Заустването на битовите отпадъчни води ще се осъществи в канализационен клон за битови отпадъчни води DN315, изграден в поземлен имот с идентификатор 02693.53.449 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград. За целта ще бъде изграден нов канализационен клон с дължина около 1800 м и трасе през поземлен имот с идентификатор 02693.63.37, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, поземлен имот с идентификатор 02693.202.468 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и поземлен имот с идентификатор 02693.332.390 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
За захранване на имота с ел. енергия се предвижда в имота да бъде изграден КТП 630 кVА. За захранване на трафопоста от страна средно напрежение ще се положи кабел 20 кV САХЕмТ с дължина около 230 м и трасе през поземлен имот с идентификатор 02693.233.686 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“ и поземлен имот с идентификатор 02693.332.390 с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“.
Имотът е достъпен по съществуващ полски път на община Разлог - поземлен имот с идентификатор 02693.332.390 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10 буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и план за управление на риска от наводнения (ПУРН) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-370-(1)/14.12.2023 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ (2016-2021 г.) и ПУРН (2016 – 2021 г.) на ЗБР при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията описани в становището.

ІІ. По отношение изискванията на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).
При извършената проверка относно местоположението на инвестиционното предложение спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи следното:
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и в границите на защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Разлог, кметство с. Баня и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.