Съдържание

Посетители

В момента има 115  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 32/2012 г.

инвестиционно предложение: “Добив на подземни води” в поземлен имот с идентификатор  21498.350.16 по плана на гр. Добринище, с адрес : ул. „Незнаен войн“ № 1, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана на управление на речните басейни на ЗБР 2010 – 2015 г.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

С посоченото по-горе инвестиционно предложение се предвижда водовземане от подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ за поливане на 9009 м2 зелени площи и измиване на 4280 м2 улици и алеи на територията на курортно – жилищен комплекс „LIRA THERMAL REZORT“, собственост на „ЛИРА – АТОН“ ЕООД, построен в урегулиран поземлен имот с идентификатор 21498.350.16 по плана на гр. Добринище, с адрес: ул. „Незнаен войн“ № 1, гр. Добринище, община Банско, област Благоевград.

Предвижданият капацитет на водовземане е ~ 7 386 м3/год. (6486.5 м3/год. за поливане и ~ 898 м3/год. за хигиенни нужди). 

Така описаното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 10, буква “н” - „добив на подземни води“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG0001021 «Река Места» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС , поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001021 «Река Места».

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Банско и до гр. Добринище, както и до БДЗБР – Благоевград.