Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 41/2012 г.

 

инвестиционно предложение: “Изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с капацитет 4975 еквивалентни жители в имот №004176, местност „Кокошките“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и съпътстваща инфраструктура – обслужващ път, външен ел. провод, довеждащ и отвеждащ канал и довеждащ водопровод“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната  среда

Намерението за изграждане на ПСОВ – гр. Хаджидимово, с. Садово, с. Копривлен и с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград с капацитет 4975 еквивалентни жители в имот №004176, местност „Кокошките“, землище на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград и съпътстваща инфраструктура – обслужващ път, външен ел. провод, довеждащ и отвеждащ канал и довеждащ водопровод“ е включено в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1 т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн. ДВ. бр. 73/11.09.2007 г.; изм. и доп. ДВ бр. 81/15.10.2010 г., изм. ДВ. бр.3/2011 г.).

Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, ще се произнесем по процедурата на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на село Садово, село Копривлен, село Ново Лески и БДЗБР-Благоевград