Съдържание

Посетители

В момента има 356  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 46/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Гоце Делчев и изграждане на ПСОВ”

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на ПСОВ с капацитет 20 000 екв.ж., рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Гоце Делчев и съпътстваща инфраструктура - асфалтов път, мост на река Градска, електропровод, довеждащ водопровод и довеждащи колектори, е включено в т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2011 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по реда на чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, определен със Заповед № РД – 532/26.05.2010 г на министъра на околната среда и водите.

Копие от писмото е изпратено до директора на БДЗБР - Благоевград.