Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 47/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изграждане на мултифункционална оранжерийна инсталация със складове и съпътстващи помощни сгради” в поземлен имот №000338 с площ 10,003 дка в местност “Струмешница”, землище на с. Струмешница, община Петрич, област Благоевград

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на мултифункционална оранжерия и складове с цел произвoдство и складиране на зеленчуци. За захранването на обекта с вода за битови нужди и напояване се предвижда изграждане на собствен водоизточник. Предвидено е капково напояване, а необходимите количества вода са около 20 м3 за денонощие.

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 10, буква „н“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Горецитираният имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Предвидената за изграждане водопроводна връзка преминава в периферната част на защитена зона BG0001023 «Рупите – Струмешница» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приети с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. ( ДВ, бр. 107/2007 г. ).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите-Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич, село Струмешница и до директора на БДЗБР - Благоевград.