Съдържание

Посетители

В момента има 299  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 51/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на овощни масиви в имоти № № 097009, 098005 и 099002 в местността „Бегова поляна“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Съгласно представената документация се предвижда създаване на три масива черешови насаждения на площ от 110,312 дка и изграждане на сондажен кладенец за добив на подземни води за капково напояване. Намерението за капково напояване попада в обхвата на т. 1, буква „в“, а добивът на подземни води е дейност включена в т. 10, буква “н” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС на основание  чл. 93, ал. 1, т. 1.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие  

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони, а именно:

  • защитена зона „Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28/2010 г.);
  • защитена зона „Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 29/2010 г.);
  • защитена зона „Среден Пирин - Алиботуш” с идентификационен код BG0001028 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му със защитените зони, по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на овощни масиви в имот №, № 097009, 098005 и 099002, местност „Бегова поляна“ в землището на с. Хърсово, общ. Сандански, обл. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кметство с. Хърсово и до директора на БДЗБР - Благоевград.