Съдържание

Посетители

В момента има 306  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 54/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Хоризонтално дренажно водовземане  от подземни води в река благоевградска Бистрица за паркова зона в кв.п 216, находяща се между ул. „Даме Груев“ и р. Благоевградска Бистрица, землище на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Предвижда се в посочените по-горе имоти да се построи краварник с разгъната застроена площ 420 м2 за отглеждане на 30 крави за производство на мляко и 6 бр. юници, като начина на отглеждане на животните се предвижда да бъде от смесен тип – на паша и на ясла.

Предвижданото захранване с вода в размер на 0,85 л/сек ще се осъществи чрез отклонение от съществуващ обществен водопровод на разстояние 500 м от с. Скребатно. Заустването на течния отпадък/отпадъчните води се предвижда да се извършва в изгребна яма. Електрозахранването е предвидено от мрежата на с. Скребатно.

Инвестиционното предложение е ново и попада в обхвата на т. 1 ,буква „д“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите и BG0001030 “Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №661/16.10.2007 г. (обн. ДВ бр. 85/2007 г. изм. и доп.)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0002076 «Места» и BG0001030 “Родопи Западни”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гърмен и с. Скребатно