Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 56/2012 г.

инвестиционно предложение: за изменение на обект „МВЕЦ „ТАС" на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Заявеното изменение на обект „МВЕЦ „ТАС” на р. Влахинска, землище на с. Влахи, община Кресна се явява изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС на обект включен в т. 3, буква „з” на Приложение № 2 на Закона и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).   

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000366 „Кресна - Илинденци”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 21/2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81 от 15.10.2010 г., изм. ДВ, бр.3 /2011 г.). Процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС, съобразно изискванията на чл. 38 от същата Наредба.

По разписаната процедура в чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, относно преценка за вероятната степен на отрицателното  въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона ще се произнесем на етап  представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС.

ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 4а от Наредбата за ОВОС:

Съгласно представената информация се констатира следното:

  • инвестиционното предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на ЗБР 2010 – 2015 г.;
  • промяната в параметрите на инвестиционното предложение засяга участък, разрешен на „Свети Врач – 2003“ ЕООД по вече изтекло разрешително за водовземане с цел производство на електронергия;
  • промяната в параметрите не засяга обема на водните количества,  разрешени на „Хидроенерго – ТАС“ – гр. София по разрешително за водовземане № 41140052/07.07.2010 г.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кресна и на с. Влахи, както и до БДЗБР – Благоевград.