Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 58/2012 г.

инвестиционно предложение: „Жилищно и обществено строителство“ в поземлен имот с идентификатор 02676.174.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 

С инвестиционното предложение освен жилищно и обществено строителство се предвижда и изграждане на тръбен кладенец с цел захранване на бъдещите обекти (заведение за бързо хранене и жилище) с вода за питейно-битови нужди. Необходимите количества вода са 2 м3/д или 0,023 л/сек.

Инвестиционни предложения свързани с добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода под 10 млн. куб. м попадат в обхвата на т. 10 , буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което горното инвестиционно намерение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Територията предвидена за реализирането му се намира в непосредствена близост до границите на Национален парк „Пирин“, обявен със заповед №3011/30.09.1974 г. на Министерство на горите и опазване на природната среда, вкл. с границите на защитени зони BG0000209 “Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №122 от 02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.) и защитена зона BG0000209 “Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със заповед №РД-572/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.84/2008 г.)

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011 г.). подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитените зони.

Представената информация в уведомлението и представената допълнителна информация е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Банско и до директора на БДЗБР-Благоевград.