Съдържание

Посетители

В момента има 308  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 66/2012 г.

инвестиционно предложение: “Създаване на овощни насаждения от смокини и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец“ в имоти №028014, 028015, 030001, 089005, 049019, 028004 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

С инвестиционно предложение в посочените по-горе имоти се предвижда създаване на овощни насаждения от смокини и изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за водовземане от подземни води с дълбочина 110 м. За напояването се предвижда ползване на вода около 7944 м3/год.

Инвестиционно предложение е ново, попада в обхвата на точка 1, букви “в” и „г“ и т. 10, буква „н“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Горецитираните имоти, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най близо е разположена защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г.)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и с. Хотово и до директора на БДЗБР-Благоевград.