Съдържание

Посетители

В момента има 378  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 68/2012 г.

инвестиционно предложение: “Изграждане на кравеферма с капацитет 50 животни, торохранилище и мандра за преработка на млечни продукти“ в част от имот 56126.73.51 на площ 5,94 дка, землище на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевградве пауловния в имот 0065023 на площ 45,631 дка, местност „Ормано“, землище на с. Кромидово, община Петрич, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Поземлен имот с идентификатор 56126.73.51 землище на гр. Петрич, община Петрич е с начин на трайно ползване „нива“ и е с обща площ 11391 м2, като се предвижда за целите на намерението да се преотредят 5,94 дка.

Съгласно представената информация за изграждане на кравеферма, торохранилище, навес за селскостопански нужди и мандра се предвижда:

  • изграждане на една сграда със застроена площ 790 м2, в която да се обособят помещения за отглеждане на 50 крави и съхранение на фураж, като храненето им в кравефермата се предвижда целодневно през зимния период, и вечер през останалото време от годината;
  • животните да се извеждат на свободна паша през топлия период от годината;
  • обособяване на отделни помещения за доене, за почивка, за съхранение на млякото, санитарни възли и др. съгласно предвижданата технология;
  • изграждане на мандра за преработка на млечни продукти – прясно мляко, кисело мляко и бяло саламурено сирене с капацитет на преработваното мляко 250 л/ден;
  • вода за питейно-битови и промишлени нужди да се ползва от ВиК мрежата на гр. Петрич;
  • изграждане на торохранилище за съхранение на оборския тор;
  • изграждане на водоплътна безотточна изгребна яма за отпадъчните води.

Инвестиционното предложение е ново. Предвижданата с него дейност за отглеждане на 50 бр. крави за производство на мляко е интензивно животновъдство и попада в обхвата на т. 1, буква „д“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, а производството на млечни продукти попада в т. 7, буква „в“ на Приложение № 2 на ЗООС.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Предвидената за застрояване част от горецитирания имот, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена защитена зона BG0001023 “Рупите-Стумешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г.на Министерски съвет (обн. ДВ бр.107/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.

След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 “Рупите-Струмешница”.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Петрич.