Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 71/2012 г.

 

инвестиционно предложение: „Изземване на инертни материали в руслото на р. Струма, землище на с. Боровец, община Кочериново, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Заявеното намерение за изземване на инертни материали в руслото на р. Струма, попада в обхвата на т. 2, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

  • защитена зона BG0002107 „Бобошево” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-781 от 29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 104 от 2008 г.);
  • защитена зона BG0002099 „Кочериново” определена по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122 от 02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 21 от 2007 г.), обявена със Заповед № РД-770 от 28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 102 от 2008 г.);
  • защитена зона BG0001013 „Скрино” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 661 от 16.10.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. и доп. ДВ. бр. 81 от 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 2011 г., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново и село Боровец и директора на БДЗБР.