Съдържание

Посетители

В момента има 476  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 82/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Увекс Про“ на водопровода за питейно-битово водоснабдяване на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда

Намерението за изграждане на МВЕЦ е включено в т. 3, буква “з” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно внесената документация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” определена по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 802 от 04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., изм. и доп., бр. 81 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г.) , наричана по нататък „Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната защитена зона по реда на глава трета от същата.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена проверка за допустимостта на инвестиционното предложение, при което се установи, че реализирането му е допустимо спрямо режимите по Закона за водите и по утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление, съобразено с писмо с Изх. № П-010147/05.12.2012 г. на БДЗБР – Благоевград.

В представената информация и документация по Приложение № 1 и Приложение № 2, Част Б към чл. 10 от Наредбата за ОС не се съдържат достатъчно данни, за да могат да бъдат приложени критериите по чл. 16 от Наредбата за ОС, поради което не може да послужи за вземане на решение за преценяване вероятната степен на въздействие на инвестиционното предложение върху конкретните местообитания и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”. Предвид това от възложителя е изискано с искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да бъде представена допълнителна информация.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще бъде направена въз основа на внесената от възложителя допълнителна информация.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански и директора на БДЗБР.