Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 85/2012 г.

инвестиционно предложение: „Инсталация за преработка на излезли от употреба стари автомобилни гуми в поземлен имот с идентификатор 65334.201.84 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Намерението за изграждане на инсталация за преработка на излезли от употреба стари автомобилни гуми е включено в т. 9 от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие

Съгласно представената информация инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и не попада в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Най-близката защитена зона е BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.28/2010 г.), разположена на около 500 м западно от имота.

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 34, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн. ДВ. бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ, бр.94 /2012 г.).

След преглед на представената документация на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на излезли от употреба автомобилни гуми по метода на пиролизата“, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове птици, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона BG0002098 «Рупите».

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Санаднски.