Съдържание

Посетители

В момента има 183  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 10/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЕТ „АЛБЕН ГОСПОДЕВ”, С. ОГНЯНОВО, ОБЩИНА ГЪРМЕН

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на бетонов възел в имот № 055009 с площ 8.515 дка, местност „Горно грамаде”, землище на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград   

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация предвиждате изграждане на бетонов център, водоснабдяването на който ще се осъществи от предвиден за изграждане   собствен воизточник на площадката, от който ще се добиват подземни води за промишлени нужди. Съгласно писмо изх. № РД-11-25/11.02.2011 г. на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, инвестиционното предложение е съвместимо с Плана за управление на речните басейни ПУРБ на ЗБР 2010-2015 г. и допустимо  за реализиране при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

Инвестиционното Ви предложение за добив на подземни води с годишен обем на добиваната вода до 10 млн. куб. м е включено в точка 10, буква “н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона “Места” с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на  инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД – 532/26.05.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Представената информация в уведомлението и приложената допълнително такава е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона “Места”. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на  Община Гърмен и на с. Огняново.