Съдържание

Посетители

В момента има 98  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 19/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИВАН ГЕОРГИЕВ СИРМИН, 2900 ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул. „Генерал Ковачев” № 28

документация за инвестиционно предложение: “Преустройство и оборудване на сграда за отглеждане на 54 бр. дойни крави и 58 бр. телета, находяща се в имот № 001584 в местност „Туфча”, землище на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционно предложение е ново и е включено в т. 1 , буква “д” – „интензивно животновъдство”на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което Вашето посочено по-горе инвестиционно предложение на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона “Места” с идентификационен код BG0002076 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада  под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на  инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Места”, определен със заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.

След преглед на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона «Места».

Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на с. Баничан и на община Гоце Делчев.