Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 24/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: инж. Красимир Герчев – кмет на Община Разлог, гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” № 1

документация за инвестиционно предложение: „Корекция на два участъка от р. Язо в регулацията на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград ”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за корекция на два участъка от р. Язо в регулацията на гр. Разлог попада в обхвата на т. 1, буква «з» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположените защитена зони са защитена зона “Река Места” с идентификационен код BG0001021 и защитена зона “Изворо” с идентификационен код BG0000625 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада под разпоредбите на чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0001021 “Река Места” и защитена зона BG0000625 “Изворо”,  чрез процедурата по ОВОС съгласно чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 от Наредбата за ОС се установи, че инвестиционнто предложение е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г., (Писмо на БДЗБР – Благоевград с Изх. №П-01-68/02.06.2011 г., заведено в РИОСВ – Благоевград с вх. №1760(2)/03.06.2011 г.).

Представената с уведомлениета информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.