Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 25/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДИМИТРИОС АТАНАСИОС КУЦИС - УПРАВИТЕЛ НА “ТЕО – СОЛ” ООД, 1309 ГР. СОФИЯ, бул. “Александър Стамболийски” № 182

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на производствена база за бои, лакове, латекс и разредители”, предвидено да се реализира в поземлен имот с идентификатор 65334202.131, кв. „Сухо поле” по одобрената кадастрална карта на гр. Сандански, общ. Сандански, обл. Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда производство на бои, лакове, латекс и др. материали за покритие, включително смесването на прахообразни и течни материали, свързващи вещества и разтворители, тяхното дозиране, разреждане, филтриране, кондициониране и спедиция.

Общото производство ще възлиза на 1 850 000 кг/год.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 6, буква „б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда подлежи на преценяване за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не се предвижда инвестиционното предложение да се реализират в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо намиращата се защитена зони е BG0002098 “Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2007 г.).

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС, във връзка с разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Наредбата за ОС, за същото следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони чрез процедурата по ОВОС, по реда на ЗООС и при спазване на разпоредбите на ЗБР и на глава трета от Наредбата за ОС. В тази връзка, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване".

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански.