Съдържание

Посетители

В момента има 391  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 37/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Васил Илиев – управител на „Христов и Илиев 2010” ООД

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на пъстървово стопанство на р. Градевска, землище на с. Градево, Община Симитли”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на пъстървово стопанство, е включено в т. 1, буква «е» от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация и от направената в РИОСВ – Благоевград справка се установи, че инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение в неговата цялост не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо се намира защитена зона BG0000366 “Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, поради което попада и под разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ. бр. 73/2007 г.), и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо намиращата се защитена зона BG0000366 “ Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, чрез процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР, респективно чл. 4 от Наредбата за ОС.

Внесената информация и документация отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и не е необходимо нейното допълване.

Предвид разпоредбите на чл. 12, ал. 1, във връзка с ал. 5 от Наредбата за ОС за инвестиционното предложение в неговата цялост в рамките на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС е извършена проверка за допустимост, при която се установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдения План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район (писмо с наш Вх. № 2424(2)/11.08.2011 г.).

Във връзка с гореизложеното, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Симитли и до кмета на с. Градево.