Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 5/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО”КД, С. РАВНО ПОЛЕ п.к. 2129, ул. Трети март” № 1, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ “ЛИДЛ” с прилежащ паркинг” в поземлен имот с идентификатор 04279.621.70 съгласно кадастрална карта на гр. Благоевград, общ. Благоевград, обл. Благоевград „Изграждане на СУПЕРМАРКЕТ „ЛИДЛ” с прилежащ паркинг в поземлен имот № 04279.621.70 с площ 8790 м2 с адрес, кв. „Еленово”,  ул. Свобода №1, гр. Благоевград, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда ново инвестиционно предложение за извършване на търговия с хранителни и нехранителни стоки в сграда, която ще се състои от търговски зали с площ от около 3000 кв.м., зони прием стока–дневна и нощна, битови и административни помещения, на три нива и прилежащ паркинг, зелени площи и външни площадкови мрежи и съоръжения.

Обектът ще бъде водоснабден от съществуващ градски водопровод посредством водопроводно отклонение, съгласно предписание на ВиК Благоевград.

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се предвижда използването на повърхностни води и подземни води.

В района на бъдещия обект има изградена инфраструктура - водопровод, канализация, електрификация и телефонизация.

Инвестиционното предложение е включено в точка 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най-близо намиращите се защитени зони е защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007 г.(ДВ, бр. 107/2007 г.).

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), поради което за него следва да се извърши оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони по реда на глава трета на Наредбата за ОС.

След преглед на представената документация, предвид разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху най-близо намиращата се защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград и директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград.