Съдържание

Посетители

В момента има 101  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 6/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „ФОРЕСТ БУЛ” ООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, пл. „Георги Измерлиев” №15

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на течащи води на р. Перлешка, приток на р. Дисилица в ДГФ в землище на гр. Добринище, община  Банско, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на МВЕЦ с водохващане алпийски на кота дъно река на 1470 м, напорен тръбопровод с диаметър ф 600 и дължина 2230 м, вкопан в траншея с трасе по левия бряг на реката по съществуващ горски път и през горски фонд, сграда на МВЕЦ на десния бряг на реката на кота 1185 м , непосредствено до пътя Добринище – хижа ГV Делчев и присъединяване към електропреносната мрежа 20 кV с подземмно положен кабел по трасе с дължина 450 м. Предвижда се МВЕЦ да бъде за застроено водно количество 600 м3/сек. и годишен преработен обем 6.5 мил. м3/год.

 Инвестиционното предложение е включено в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

 От представения към преписката картен материал, става ясно, че не се предвижда инвестиционното предложение да се осъществи в границите на защитена зона като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение по принцип подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС и в тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Предвид, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режими, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2010 – 2015 г.,  съгласно писмо с изх. № П-01-42/23.09.2010 г. на БДЗБР – Благоевград, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони, регламентирана в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, ще бъде   извършена на етап „Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на  Община  Банско и на гр. Добринище и  на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград.