Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 7/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РИЛА ГАЗ”ЕАД, ГР. СОФИЯ, ул. „Алабин” 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: „Разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до с. Дамяница, в землища на с. Поленица, с. Лещница, с. Дамяница и  гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на 3.5 км разпределителен газопровод от ГРМ гр. Сандански до границата на регулация на село Дамяница. Захранването ще се осъществява посредством връзка от разпределителен газопровод изграден в промишлената зона на гр.Сандански с работно налягане 0,5 МРа (5 bar). Ще бъдат използвани стоманени тръби с полиетиленова изолация с диаметри от ф 300 мм до ф 30 мм.   Капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е 3500 m?/h газ. При строителството на газоразпределителната мрежа ще бъдат извършени изкопни работи  в полските пътища. Инвестиционно предложение  е ново.

Така описаното по-горе ивестиционно предложение (с диаметър на тръбопровода за транспортиране на газ под 800 мм и с дължина по-малко от 40 км) е включено в точка 3, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение е предвидено да се реализира в границите на защитена зона “Рупите” с идентификационен код BG0002098 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г., изм. ДВ. бр.3 от 2011г.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 във връзка с ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на  инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Рупите”, определен със заповед № РД – 282/16.03.2010 г на Министъра на околната среда и водите.

Представената информация в уведомлението е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона “Рупите”. Същата, предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на  Община Сандански и на селата  Дамяниица, Поленица и Лешница.