Съдържание

Посетители

В момента има 130  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2011 г.

Съобщение № 9/2011 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „РИЛА ГАЗ”ЕАД, ГР. СОФИЯ, ул. „Алабин” 36, ет. 5

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на “Разпределителна мрежа – Нова индустриална зона със Сигнатура – Блг-101” към обект “Газификация на гр. Благоевград”, предвидено да се реализира в землището на гр. Благоевград, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. с ПМС № 65/ 2010 г., публ. Дв. бр. 29/2010 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение включва изграждане на разпределителен газопровод от КВ Метро до “МЕТРО Кеш енд Кери” и Метан станция.

Ще бъдат използвани стоманени тръби с полиетиленова изолация с диаметри от ф114,3х4,0мм до ф  30мм и полиетилен серия S 5 за газопреносния и газозахранващия участък и др. с диаметри от ф315 мм до ф 25 мм.

С инвестиционното предложение се предвижда изграждането на 2100 м разпределителен газопровод с налягания  Pmax 1,6 ? 0,5MPa

Капацитетът на довеждащия разпределителен газопровод е 3 000 m?/h.

Така описаното по-горе ивестиционно предложение (с диаметър на тръбопровода за транспортиране на газ под 800 мм и с дължина по-малко от 40 км) е включено в точка 3, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Приемаме представената документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представените скици и картен материал към уведомлението, става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биолгичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зони е BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представената с уведомлениета информация и документация е пълна и не е необходимо нейното допълване.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони в съответствие с разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап “Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС”.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на  Община Благоевград.