Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 52/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АТАНАС АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ, УПРАВИТЕЛ НА „ГД БИЛД” ЕООД, ГР. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. „Еленово-1”, ул. „Георги Андрейчин” до блок  до Супермаркет

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ на р. Сушица в землище на с.Сушица, община Симитли, област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно информацията съдържаща се в уведомлението се предвижда изграждане на МВЕЦ с мощност 400 кW,  с водохващане от р. Сушица на кота 769 м и на десен приток на кота 900, като сградата на МВЕЦ е на кота 718 м.

Инвестиционните предложения за изграждане на ВЕЦ са включени в точка 3, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Приемаме по принцип представеното уведомление като информиране на компетентния орган за оценка за съвместимостта по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

От представения картен материал става ясно, че изграждането на МВЕЦ–а  не е предвидено да се осъществи в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в обхвата на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31, ал. 1 на Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него не съдържа цялата приложима към уведомлението информация съгласно приложение № 2 (част Б) към чл. 10, ал. 2 от Наредбата за ОС, а именно: характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите и актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение.

Предвид горното, на основание чл.11, ал.1 от Наредбата за ОС е необходимо възложителят с писменото искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС да представи информация за следното:

- информация по отношение на “характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите”;

- актуални скици на имотите, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение в неговата цялост (водохващане, напорен тръбопровод, сграда на МВЕЦ, електропород и обслужващата ги инфраструктура и др. подобни).

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Симитли  и с.  Сушица