Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 55/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Андрей Христов – управител на „БЕТОН” ЕООД, гр. Сандански, ул. „Младост” № 12

документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за мобилни трейлери и газорегулиращ пунк за компресиран природен газ в имот №101014 с площ 0.858 дка, местност „Соколовец”, землище на гр. Сандански, Община Сандански, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация се предвижда изграждане на газорегулаторен пункт (конструктивно представляващ два еднотипни ГРП), който ще се използва за захранване на промишлени консуматори с природен газ чрез редуциране на налягането от полуремарке платформа с бутилкови батерии. Към газорегулиращия пункт ще има прикрепена и термична централа в която ще бъдат монтирани по един газов проточен котел с номинална мощност 32 кW (за всяко ГРП). След газорегулаторния пункт редуцирания газ с налягане 4 bara ще постъпва в газопровод Ф 100 мм с трасе преминаващо в близост до селскостопански път до крайните потребители „ЛИЙФ ТАБАКО” и „БЕТОН” ЕООД. Максималното количество компресиран газ, което ще се складира е 20 000 куб. м. Предвид по-горе посоченото намерението за изграждане на площадка за мобилни трейлери и газорегулиращ пункт за компресиран природен газ попада в обхвата на т. 3, букви „а”, „б” и „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената информация и документация става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС то попада и под разпоредбите на чл. 31 , ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, респективно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73 от 2007 г.) и подлежи на процедиране по реда на Наредбата за ОС.Във връзка с това Ви уведомяваме, че представената с уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС информация и документация са достатъчни за извършване на преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху най-близо разположените защитени зони – BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите, като разписаната в чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС процедура относно преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще се проведе на етап преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Сандански.