Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 56/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Николай Рашев – управител на „ЕВКЛИП ИНВЕСТ” ООД, с. Бачево,  Община Разлог, ул. „Рила” № 12

документация за инвестиционно предложение: «Промяна на параметрите на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на р. Бачевска, землището на с. Бачево, Община Разлог”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената информация инвестиционното предложение е свързано с промяна на котата на водохващане, застроеното водно количество и мощността на МВЕЦ на р. Бачевска, землище на с. Бачево, Община Разлог, за изграждането на която директорът на РИОСВ - гр. Благоевград е издал решение за преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) № БД–158-ПР/2007г. Заявеното предложение се разглежда като изменение на инвестиционно предложение и следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно разпоредбата чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, като предложението се разглежда в неговата цялост.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представената информация и документация става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Предвид, че инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС то попада и под разпоредбите на чл. 31 , ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, респективно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а” и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС; ДВ, бр. 73 от 2007 г.) и подлежи на процедиране по реда на Наредбата за ОС.

Представната в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС от възложителя информация и документация е достатъчна за вземане на решение по оценка за съвместимостта.

Оценката за съвместимостта на заявеното инвестиционно предложение ще се извърши на етапа на преценяване за необходимост от ОВОС.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Разлог и кмета на с. Бачево.