Съдържание

Посетители

В момента има 224  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 79/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Инж. Вельо Илиев, кмет на Община Петрич със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. “Цар Борис ІІІ” № 24

документация за инвестиционно предложение: “Изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Михнево с капацитет 1400 еквивалентни жители (е.ж.) в имот № 075073 с площ 1.374 дка, местност “Тумбите - 2”, землище на с. Кърналово, Община Петрич”
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на с. Михнево с капацитет 1400 е. ж. попада в обхвата на т. 11, буква “в” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентният орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост е разположена ЗЗ «Рупите - Струмешница» с код BG0001023 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а» във връзка с ал. 3 от Наредбата за ОС и подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, местообитания на видове и популации, предмет на опазване в гореописаната защитена зона.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Кърналово.