Съдържание

Посетители

В момента има 323  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 89/2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Г-н Димитър Мировалиев – управител на „Дизар мегаметал” ООД, гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев" №9 а

документация за инвестиционно предложение: „Площадка за събиране на отпадъци от мерни и цветни метали в УПИ І в квартал 1 по плана на гр. Петрич, Община Петрич, Област Благоевград”

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Намерението Ви за изграждане на площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали е включено в т. 11, буква „д” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От представените скици и картен материал към преписката става ясно, че не е предвидено инвестиционното предложение да се реализира в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най близко разположената защитена зона е BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/16.11.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.).

Предложението подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста на ЗООС. В тази връзка то попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 2010 г.), наричана по-нататък “Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава трета от Наредбата за ОС.

Представеното уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС и приложенията към него съдържат цялата изискуема се информация и документация в съответствие с Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, Част Б и е достатъчна за извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони. Същата предвид чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще се извърши на етап «Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС».

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Петрич.