Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 29/ 2009 г.

Представена от ИНЖ. ЛЮБЕН ТАТАРСКИ-КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ, ГР. РАЗЛОГ, ул. “Ст. Стамболов” № 1 документация за инвестиционно предложение: изграждане на черпателен резервоар с обем 300 м2 и помпена станция в имот № 000883, местност “Камено”, землище на с. Баня, Община Разлог

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “з” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологимното разнообразие.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

За да бъде извършена процедурата по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони е необходимо към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС да внесете уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за ОС. Уведомлението е необходимо да съдържа данни съгласно Приложение № 1 (част Б) от Наредбата за ОС, към което да приложите информация и документация съгласно Приложение № 2 (част Б) от същата Наредба.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Баня