Съдържание

Посетители

В момента има 138  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 30/ 2009 г.

Представена от г-жа РЕНИ БОРИСОВА ИВАНЧЕВА УПРАВИТЕЛ НА “ЕЙ СИ АР” ООД, ГР. СОФИЯ, РАЙОН “МЛАДОСТ”, ж.к. “Младост 1”, бл. 13 А, вх. Г, ап. 4 документация за инвестиционно предложение: за изграждане на търговски комплекс - Практикер и Ритер парк в имоти № № 04279.85.33 с площ 4.688 дка, 04279.85.44 с площ 4.843 дка, 04279.85.45 с площ 4.301 дка, 04279.85.24 с площ 1.462 дка, 04279.85.42 с площ 2.863 дка и 04279.85.9 с площ 0.654 дка, местност “Авганцов чифлик”, землище на гр. Благоевград, Община Благоевград 

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитени зони  като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”. Най - близко разположената защитена зона (ЗЗ) е ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна “Орановски пролом - Лешко” с код BG0001022, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн., ДВ, бр. 21/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.) във връзка с  чл.2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград