Съдържание

Посетители

В момента има 501  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 33/ 2009 г.

Представена от г-жа БИЛЯНА ЦВЕТАНОВЯ СТЕФАНОВА, жувуща в ОБЩИНА СИМИТЛИ, С. ЧЕРНИЧЕ, ул. “Георги Димитров” № 48 документация за инвестиционно предложение: комплексно обществено обслужване в имот № 028076 с площ 2.378 дка, местност “Беглико”, землище на с. Крупник, Община Симитли

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение за комплексно обществено обслужване, включващо магазини (за хранителни стоки, козметика, облекла), заведения за хранене, офиси, фризьорски салони и други услиги, открит и закрит паркинг и предвиденото към обекта котелно с мощност 50 kW попада в обхвата на т. 10, буква “б” и т. 3, буква “а” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Теренът, предвиден за реализиране на инвестиционното предложение не попада в защитена зона като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000”.

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г.) във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”.

Представената в уведомлението информация е достатъчна за да се извърши ОС. Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие ще се извърши при внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Симитли и с. Крупник