Съдържание

Посетители

В момента има 450  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 76/ 2009 г.

Г-Н ХРИСТО НИКОЛОВ ПЛАЧКОВ, УПРАВИТЕЛ НА „НАТУРА”ООД, С. ГАЙТАНИНОВО, ОБЩИНА ХАДЖИДИМВО, документация за инвестиционно предложение: «Изграждане на каптаж, водопровод и резервоар за питейна вода за захранване на ваканционно селище», землище на с. Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград

 
 
СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Самостоятелно инвестиционните предложения за събиране и съхраняване на вода за продължително време са включени в обхвата на точка 10, буква “з”, а добива на подземни води попада в т. 10, буква „н” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от  Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от ОВОС.

Съгласно представената информация, две от посочените по–горе дейности попадат самостоятелно в Приложение 2 на ЗООС, инвестиционно предложение за изграждане на каптаж, водопровод и резервоар за питейна вода  в землища на с. Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил за захранване с питейна вода на ваканционно селище в имот № 016081 – с. Гайтаниново, Община Хаджидимово подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 и чл. 82, ал. 3 на ЗООС (Когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други, свързани с основният предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, за които е задължително да се извърши ОВОС или да се прецени необходимостта от ОВОС, оценките на отделните инвестиционни предложения се съвместяват).

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Във връзка с представеното уведомление по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС , ДВ бр.73/2007 г.) за цитираното по-горе инвестиционно предложение,  изразяваме следното становище:

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Инвестиционно предложение за изграждане на каптаж, водопровод и резервоар за питейна вода в землища на с. Гайтаниново, с. Нова Ловча и с. Парил, община Хаджидимово, област Благоевград попада в границите на защитена зона “Славянка” с код BG0002078 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД -751/24.10.2008г (обн. в ДВ бр. 97/2008г) на Министъра на околната среда и водите и защитена зона “Среден Пирин - Алиботуш”,  с код BG 0001028 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на Министерски съвет № 802/04.12.2007 г. списък от защитени зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква “а”, във връзка с ал. 2  от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 3 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона “Славянка”, определен със заповедта за обявяването й.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от горецитираната Наредбата за ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитени зони “Славянка” и “Среден Пирин - Алиботуш”

Копие от писмото е изпратено до кметовете на Община Хаджидимово и селата Ловча, Парил и Гайтаниново