Съдържание

Посетители

В момента има 192  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 79/ 2009 г.

ЮЗУ„НЕОФИТ РИЛСКИ”, ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700, ул. „Иван Михайлов” № 66, документация за инвестиционно предложение: «Промяна предназначението на имот №000043 от Висша Партийна Школа в Университетски център на Югозападен университет (ЮЗУ) «Неофит Рилски», гр. Благоевград с ПУП и промяна предназначението на част от сутерен на сградата в Спортно възстановителен център на ЮЗУ» в землище на с. Делвино, Община Благоевград, Област Благоевград

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Съгласно представената към уведомлението информация и документация (със Заповед № 2238/02.11.2009 г. на кмета на община Благоевград е допуснато изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ самостоятелните съставни части: ПУП-ПЗ за имота № 000043 от Висша Партийна Школа в Университетски център на Югозападен университет (ЮЗУ) «Неофит Рилски», гр. Благоевград и инвестиционен проект за преустройство  и промяна предназначението на част от сутерен на сграда в имот № 000043). Инвестиционното предложение за университетски център попада в обхвата на точка 10, буква “б” на Приложение № 2 (във връзка с т. 29в, подточки „а” от § 1 на Допълнителните разпоредби на ЗООС), към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на  Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което подлежи на преценяване за необходимост от ОВОС.

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на Приложение № 2, (т. 9.1) от  Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка (ЕО) на планове и програми наричана по-долу (Наредбата за ЕО) (обн. ДВ. бр. 57 от 2 Юли 2004 г., изм. ДВ, бр. 3 от 10 Януари 2006 г.).

С ПУП се очертава рамка за развитие на инвестиционно предложение по Приложение 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на основание чл. 2, ал. 1, от Наредбата за ЕО, ПУП подлежи на преценяване за необходимост от ЕО.

На основание чл. 91, ал.2 на Закона за опазване на околната среда, допускам извършване на процедурата по преценяване за необходимост от Екологична оценка за ПУП-ПЗ за имот № 000043 в землище на с. Делвино, Община Благоевград.

Компетентен орган съгласно чл. 85, ал. 4 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Предвид изложеното в т. І. на настоящето становище и обстоятелството, че поземлен имот с №000043 в землището на с. Делвино с ЕКАТТЕ 20540, общ. Благоевград не попада в границите на защитени зони  като част от Европейската екологична мрежа “НАТУРА 2000” и в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,  за ПУП-ПЗ за имот № 000043 в землище на с. Делвино, Община Благоевград не следва да се провежда процедура по оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (приета с ПМС № 201/31.08.2007 г.).

Копие от писмото е изпратено до кмета на Община Благоевград и до кмета на с. Делвино.