Съдържание

Посетители

В момента има 131  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2009 г.

Съобщение № 80/ 2009 г.

Г-Н ВЛАДИМИР МОСКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, документация за инвестиционно предложение: «Залесяване на необработваеми земеделски земи, имот №064231 с площ 27.209 дка, местност «Синища4, землище на с. Брезница, Община Гоце Делчев и имот №057308 с площ 105.015 дка, местност «Струг», землище на с. Брезница, Община Гоце Делчев»

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за инвестиционно предложение за, като информиране на компетентния орган по околна среда по по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на   ОВОС

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционно предложение за залесяване на необработваеми земеделски земи е включено в т. 1, буква “г” на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и  съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за извършване на преценката е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от инвестиционното предложение -  имот №064231 попада в Защитена зона «Места4 с код BG0002076 за опазване на дивите птици, включена в приетия с Решение на Министрески съвет № 802/04.12.2007 г. списък на защитените зони.

Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 3, буква «а» и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, (ДВ, бр. 73/2007 г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на  защитените зони.

Оценката на съвместимостта на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС, се извършва чрез процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, по реда на ЗООС и при спазване на специалните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и на глава трета на наредбата за ОС.

Приемаме информацията представена с уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС за достатъчна за извършване на преценката на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Копие от писмото е изпратено до кмета на с. Брезница.