Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №62/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на сглобяеми – стомано стъклени конструкции - оранжерии с обща площ 5000 м2 и надземен сглобяем резервоар в имот № 023089 в местност „Лъката“, землище на с. Бураново, община Кочериново, област Кюстендил“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация, поземлен имот № 023089 в местност „Лъката“, землище на с. Бураново е с площ 10767 м2 и с начин на трайно ползване „нива“, пета категория на земята. В имота се предвижда да бъдат изградени 2 бр. оранжерии с обща площ 5000 м2 и надземен резервоар с вместимост ~ 60 м3, за събиране на дъждовна вода. В оранжериите се предвижда да бъдат отглеждани зеленчуци – домати и краставици.

Предвидено е изграждане на водопроводно отклонение с дължина 300 м от водопроводната мрежа на с. Бунцево за водоснабдяване на обекта (което следва да се използва само за питейно-битово водоснабдяване на обекта).

Инвестиционното предложение е ново, попада в обхвата на т. 1, буква „в – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и …” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Към уведомлението е приложено задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот № 023089 в местност „Лъката“, землище на с. Бураново  на основание чл. 125, ал.1 на Закона за устройство на територията (ЗУТ) от „нива“ за „2 бр. оранжерии и надземен резервоар“.

ПУП-ПЗ по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал.1 от ЗООС, както и в позиция 9.1 „Подробни устройствени планове-планове за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии” на Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), като съобразено с изискванията на Наредбата за ЕО са предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, когато очертават рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложение № 2 от ЗООС (чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО).

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в Приложение № 2 на ЗООС се изисква и изготвянето на самостоятелен план по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от оценките по глава шеста.

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ЕО и необходимостта от ОВОС (чл. 93, ал. 3 на ЗООС) и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

Предвид по-горе посоченото на основание чл. 91, ал. 2 на ЗООС, допускам извършването на процедурата по преценяване за необходимостта от ОВОС по чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Обръщаме Ви внимание, че за одобряването на изискващия се ПУП-ПЗ и за одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на ЗУТ, трябва да е наличен административният акт по глава шеста от ЗООС за преценката/оценката (която допуснахме да бъде извършена), при съгласуването/одобряването както на ПУП-ПЗ така и на инвестиционното намерение/инвестиционния проект.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002107 «Бобошево» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 781/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.104/2008 г) и BG0001013 “Скрино” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение на Министерски съвет №661 от 2007 г. (обн. ДВ бр.85/2007 г.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002107 «Бобошево» и BG0001013 “Скрино”.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Кочериново, кметство с. Бураново и до директора на БДЗБР-Благоевград