Съдържание

Посетители

В момента има 108  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №65/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11 от „помещение за търговска дейност” в „кабинет за рентгенови снимки” в УПИ VІІ, кв. 3 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

От гл. арх. на община Благоевград е издадена виза за изработване на инвестиционен проект № 0104-231 от 10.06.2013 г. за преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11, находящ се в сграда с идентификатор 04279.613.355.1, разположена в имот с идентификатор 04279.613.355 от „помещение за търговска дейност” в „кабинет за рентгенови снимки”.

Общата използвана площ се предвижда да бъде 68.40 м2.

Ще се ползва вече изградената мрежа от водопровод, канализация и електропровод в жилищната сграда с идентификатор 04279.613.355.1.

Не се предвиждат изкопни работи. Няма да се използва взрив. Няма да се променя пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение за преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.613.355.1.11 от „помещение за търговска дейност” в „кабинет за рентгенови снимки” в УПИ VІІ, кв. 3 по плана на ЦГЧ на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на т. 10, буква “б” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), по смисъла на §1, т. 29в, подточка “б” от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение е разположена защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет.

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0001022 “Орановски пролом - Лешко”.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.