Съдържание

Посетители

В момента има 273  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №66/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Създаване на овощни градини в имот № 072015 в местността „Сараето“ и имот № 109012, м. „Прекарите“, землище на с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в земеделски земи.

В имот № 109012 с площ 27,700 дка се предвижда да бъде създадена овощна градина от смокини. Предвижда се ограждане на имота с ажурна ограда. В имота ще бъде изграден метален навес за временно съхранение на плодове, вкл. за съхранение на селскостопански инвентар. За нуждите на работниците ще бъде осигурена бутилирана питейна вода и химическа тоалетна. Предвидено е и монтирането на фургон за охрана на обекта. За напояване на овощните насаждения се предвижда водовземане на вода от съществуващ напоителен канал, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, ХТР Сандански. Ще се ползват резервоари, помпена станция и автоматизирана поливна система за капково напояване.

В имот № 072015 с площ 11,00 дка ще бъде създадена овощна градина от сливи. Предвижда се ограждане на имота с ажурна ограда. В част от имота се предвижда изграждане на сграда за сушене и съхранение на плодове и зеленчуци и метален навес с рампа за приемане и експедиция на продукцията. Снабдяването на сградата с вода за питейно-битови нужди ще се осъществи чрез изграждане на отклонение от съществуващ водопровод за питейна вода, преминаващ през имот № 072003 – полски път на община Сандански. Захранването на сградата с електрически ток ще се осъществи от съществуващо Разпределително табло, изградено на югозападната граница на имота, снабдено с ел. енергия от ТП „Кромидово-1“. В сградата ще се монтира и сушилна камера, приемно помещение, манипулационна зала, складова зона за изсушените продукти и битови помещения за персонала. На второ ниво в сградата ще бъдат изградени офиси за административния персонал с отделна баня и тоалетна.

Битовите отпадъчни води, формирани след въвеждане в експлоатация на предвидената за изграждане сграда в имота № 072015 ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение с намерение пречистените води да се ползват за поливни цели.

За водоснабдяване на горепосочените имоти с вода за напояване на овощните насаждения се предвижда водовземане на вода от съществуващи напоителни канали, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Струма-Места, ХТР Сандански, чрез ползването на резервоари и поставяне на помпена станция с помпа, работеща с електрически ток и автоматизирана поливна система за капково напояване на овощните насаждения.

Инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, букви „в” и „г“ на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.

Приемаме представената от Вас документация като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околна среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение се предвижда да бъде реализирано в земеделски земи.

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони BG0002098 «Рупите» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД – 282/16.03.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр.28/2010 г.) и BG0001023 „Рупите-Струмешница”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 802/2007 г. на Министерския съвет (ДВ бр. 107/2007 г.)

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002098 «Рупите» и BG0001023 „Рупите-Струмешница”.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански, кметство с. Хърсово и директора на БДЗБР - Благоевград.