Съдържание

Посетители

В момента има 225  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №71/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води в имот с идентификатор 04279.619.77, бул. „Св. Димитър Солунски“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предвижда се изграждане на локална ПСОВ за нуждите на пивоварна „Благоевград“ с капацитет 1500 м3/денонощие. Ще бъдат изградени и необходимите инфраструктурни съоръжения – довеждащ колектор за отпадъчните води и колектор за заустване на пречистените отпадъчни води в канализационната мрежа  на гр. Благоевград (съгласно сключен договор с ВиК оператора от 04.06.2009 г. за отвеждане на производствени отпадъчни води от обект „Пивоварна Благоевград“), водопровод и електропровод.

Инвестиционното предложение на пречиствателна станция за отпадъчните води от пивоварната самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква “в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което същото подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на инвестиционното предложение се установи, че:

  • инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;
  • инвестиционното предложение не попада в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. Най-близо са разположени следните защитени зони:

- защитена зона „Кочериново” с идентификационен код BG0002099 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ бр. 102 от 2008 г.);

- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом – Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В тази връзка, същото попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., изм. и доп., наричана по нататък „Наредбата за ОС”) и за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води“, предвидено да се реализира в  имот с идентификатор 04279.619.77 по одобрената  кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“.

 

Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.