Съдържание

Посетители

В момента има 184  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №72/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване на съществуващи лозя, находящи се в землищата на с. Кромидово, с. Капатово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, и с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда да бъде изградена капкова система за напояване на съществуващи лозя, находящи се в землищата на с. Кромидово, с. Капатово и с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград, и с. Хърсово, община Сандански, област Благоевград. Предвижда се системите за капково напояване да се захранват от ГНК „Пиринска Бистрица“ и канал Р-1-2, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД – клон „Струма – Места“. Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 1,  буква «в» от  Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на имотите, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че:

- имотите, предмет на инвестиционното предложение,  не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии;

- имоти с номера 034006, 034007, 036004, 037004, 041001 и 045006 в землището на с. Кромидово; 013008, 013024, 013025, 014007, 030003, 031009 и 062005 в землището на с. Капатово; 100004 в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич и в имот с номер 074007 в землището на с. Хърсово, общ. Сандански не попадат в границите защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо около тях са разположени две защитени зони, а именно:

  • защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 28 от 2010 г.);
  • защитена зона BG0001021 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ. бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);

- имоти с номера 103003 и 103004 в землището на с. Марикостиново, общ. Петрич попадат в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. Д. бр. 28 от 2010 г.).

Инвестиционното предложение, като предмет на  преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС”, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.

Предвид разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, във връзка с чл.12, ал. 2 и ал. 3  от същата е извършена проверка за допустимост на инвестиционното предложение спрямо режима на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, при която се установи, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, въведени със заповедта за нейното обявяване.

Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе по вероятността на значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, предмет на опазване най-близо разположените защитени зони на етапа на внесена от Вас информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

 

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Петрич и община Сандански и кметства с. Кромидово, с. Капатово, с. Марикостиново, с. Хърсово и до директора на БДЗБР -  Благоевград