Съдържание

Посетители

В момента има 390  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2013 г.

Съобщение №75/2013 г.

Инвестиционно предложение: „Промишлена и административна база на „Фармапласт България – КРЕ“ ЕООД - Катунци “ в имот № 679, кв. 61, промишлена зона с. Катунци, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.94/30.11.2012 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Предвижда се реконструкция на съществуваща производствена сграда в имот 679, кв. 61 на промишлена зона с. Катунци, община Сандански, в промишлена и административна база на „ Фармапласт България-КРЕ” ЕООД-Катунци” за производство на продукти на фармацевтичната промишленост.

Съществуващата промишлена база, е собственост на „КРЕ“ ООД – гр. София, съгласно Нотариален акт за недвижим имот № 84, том І, рег. № 579, дело № 83 от 2007 г. , същият представлява: дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот № 679 с площ 33 400 м2 в кв. 61 по регулационния план на с. Катунци, община Сандански, ведно с построените върху него:

 1. Фабрично заводска сграда (производствена сграда) с площ от 6 828.20 м2 със застроен обем 51400 м3;
 2. Склад памук – масивна сграда с площ 746.90 м2;
 3. Помпена станция с резервоар за ППН – бетонов с площ 193.76 м2,
 4. Трафопост – 176.40 м2;
 5. Парокотелно – 381.25 м2;
 6. РМЦ
 7. КПП

Фабрично заводска сграда (производствена сграда) е камгарен цех.

Предвижда се изменение на производствена дейност в съществуваща производствена сграда (камгарен цех) за производство на продукти на фармацевтичната промишленост, чрез преустройство и реконструкция на съществуваща сграда и доставка и монтаж в нея на технологични машини и съоръжения.

Предвижда се да бъдат произвеждани различни видове медицински залепващи и превързочни продукти, като номенклатурата на произвежданата продукция във времето ще обхваща десетки и стотици номенклатурни наименования на продукти, групирани в 10 основни групи:

 1. Залепващи ленти
 2. Пластири
 3. След операционни и превързочни материали
 4. Превръзки тип „Incise drapes”
 5. Залепващи превързочни ленти
 6. Вазелинови не залепващи марли
 7. Порести продукти
 8. Хидроколоиди
 9. Хидрогелове
 10. Мокри кърпи и тампони

За производството на посочените по-горе групи продукти е предвиден пълен набор от технологични машини и съоръжения , доставка от водещи фирми.

Технологичната линия за производство се състои от специализирани (за определени операции) машини.

Предвижда се като суровини в производствения процес да се използват химикали (течности и разтворители в бидони, торби с химикали, компоненти за лепила в кофи и варели, мастила и тонери за печатни машини и размножителна техника и др.).

За производството на предприятието ще се използват колоиди, за получаването на които се използват различни по вид и състав химични вещества.

При производството няма производствени линии за повърхностно третиране на вещества с използване на органични разтворители.

Инвестиционно предложение е ново като дейност за тази площадка.

Инсталациите за производство на фармацевтични продукти попадат в обхвата на т. 6, букви „б” на Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежат на преценяване за необходимост от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС, предвид което Вашето описано и посочено по-горе инвестиционно предложение подлежи на преценяване за ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за преценяване на необходимостта от ОВОС и произнасяне с решение е директорът на РИОСВ, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не е предвидено да се реализира в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В близост до местоположението на предвиденото за реализиране инвестиционно предложение са разположени защитени зони “Мелнишки пирамиди” с идентификационен код BG0002072 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-283/16.03.2010 г на Министъра на околната среда и водите и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ бр. 107/2007 г. изм. и доп.).

Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата  за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаните защитени зони.

След анализ на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002072 “Мелнишки пирамиди” и BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш”.

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие да бъде взета предвид при постановяване на решението за преценяване на необходимостта от ОВОС.

Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Сандански и на с. Катунци.