Съдържание

Посетители

В момента има 269  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №75/2014 г.

Инвестиционно предложение: "Изграждане на МВЕЦ „Порогаш" на р. Порогашка, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград"

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация инвестиционното предложение предвижда изграждане на МВЕЦ „Порогош" на р. Порогошка с цел производство на електроенергия. За нуждите на инвестиционното предложение се предвижда изграждане на следните съоръжения:

  • водохващане алпийски тип на р. Порогошка на кота 725 м, при посочени географски координати на водовземане N=4153'56.706" Е=2313'34.766";
  • напорен тръбопровод ᴓ500 мм и с дължина 4.9 км, зарит тип, с трасе, преминаващо през имоти, представляващи горски и земеделски земи, стопанисвани от Община Симитли и „ДГС - Симитли";
  • сграда на МВЕЦ "Порогош" с мощност 600 квт на кота 450 м, на десния бряг на реката, в имот №050051, землище на с. Градево, община Симитли;
  • заустване след МВЕЦ в р. Порогошка.
  • ел.захранването е с кабел 20кV с дължина 650 м отклонение от ел. провода за с. Градево, преминаващ през имот на частни лица и имоти стопанисвани от Община Симитли.

Така заявеното инвестиционно предложение е дейност включена в т. 3, буква „з" на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Заявената територия, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. В непосредствена близост до водохващането е разположена защитена зона BG0000366 "Кресна - Илинденци" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г. (обн. ДВ, бр. 21/2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР и глава трета от Наредбата за ОС.
Преценката за вероятна степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС ще бъде извършена на етап „представяне на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС".
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Симитли и кметство с. Градево и директора на БДЗБР.