Съдържание

Посетители

В момента има 626  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2014 г.

Съобщение №91/2014 г.

Инвестиционно предложение: „Преустройство, обединяване и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 04279.618.12.4.54 и 04279.618.12.4.55, находящи се в сграда с идентификатор 04279.618.12.4, имот с идентификатор 04279.618.12 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, общ. Благоевград, област Благоевград, УПИ ІV-12, кв. 1 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, от „офиси" в „кабинет по дентална медицина""

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение е предвидено две помещения, представляващи офиси с обща площ 63,49 м2 и разположени в жилищна сграда да бъдат обединени, преустроени и да бъде променено тяхното предназначение за два броя кабинети по дентална медицина. Сградата в която са разположени помещенията е захранена с вода и електроенергия, битовите отпадъчни води ще се заустват в съществуващата канализация на града. Имотът е достъпен по път югозападно от имота.
Така заявеното инвестиционно предложение е включено в т. 10, буква „б" от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, по смисъла на §1, т. 29в, подточка "б" от Допълнителните му разпоредби и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Съгласно информацията в приложената документация и от направената справка относно местоположението на обектите и имота, предмет на инвестиционното предложение, се установи, че имотът не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр.21/2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0002107 „Бобошево" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.).
Инвестиционното предложение, като предмет на преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близо разположените защитени зони по реда на глава трета от същата.
След анализ на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която гореописаното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най - близо разположените защитени зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко" и BG0002107 „Бобошево".
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Благоевград.