Съдържание

Посетители

В момента има 350  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №3/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на мандра в УПИ V от кв. 6 по плана на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

РИОСВ приема представената документация за по-горе посоченото инвестиционно предложение, като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) (обн. ДВ. бр. 25/18.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр.3/11.01.2011 г.) и по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация УПИ V от кв. 6 по плана на с. Корница е отреден за „хотел и къщи за селски туризъм“. В него са изградени двуетажна жилищна сграда и стара постройка - воденица. С настоящето инвестиционното предложение се предвижда да бъде изградена сграда със застроена площ около 456 м2, предназначена за предприятие за производство на млечни продукти. Дневно в предприятието е предвидено да се преработва 2000 л мляко.
Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ на границата на имота ел. стълб като се положи кабел с дължина около 60 м. Имотът е водоснабден от водопроводната мрежа на с. Корница. Отпадъчните води ще се включат в канализационната мрежа на селото, съгласно Удостоверение с изх. №70-00-29/20.01.2016 г.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 7 буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на Регионалната инспекция по околна среда и води, гр. Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът и трасетата, предмет на инвестиционното предложение не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите.
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то попада и под разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп..), поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на гореописаната защитена зона.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове птици и популации предмет на опазване в защитена зона BG0002076 “Места”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете община Гоце Делчев и кметство с. Корница.