Съдържание

Посетители

В момента има 355  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №119/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция в имот № 013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в имот № 013004, местност „Гладно поле“, землище на с. Илинденци да бъдат изградени едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска техника и селскостопанска продукция на площ до 1.716 дка, и изграждане на полиетиленова оранжерия на метална конструкция с площ 5.000 дка за отглеждане до 5 тона оранжерийни зеленчуци годишно.
В границите на имота е предвидено изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10 м за напояване на зеленчуковите насаждения (чрез система за капково напояване) и битови нужди в количество до 4500 м3/годишно. За питейни нужди ще бъде доставяна бутилирана вода. отпадъчните води от дейността на обекта около 10 м3 ще се заустват в изгребна яма.
Електрозахранването на оранжерията и селскостопанската постройка е предвидено да се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа на с. Илинденци чрез подземно положена външна връзка.
Транспортния достъп до имота ще се осъществява по полски път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-353/08.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на Защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Същият попада изцяло в границите на една защитена зона по Закона за биологично разнообразие - BG0002003 “Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД - 748/24.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 97/2008 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка то подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002003 “Кресна”, определен със заповедта за обявяването й.
В представеното уведомление, съгласно изискванията на чл. 10 от Наредбата за ОС и приложенията към него липсва подробна информация по отношение на електрозахранването на имота. Това затруднява извършването на преценка за вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционното предложение върху защитената зона. Предвид това е необходимо възложителят да внесе следната допълнителна информация:
1. Да се представи схема на електрозахранване на имота, вкл. да се приложи обяснителна записка към схемата.
2. Да се направи описание и характеристика на имотите, които ще бъдат засегнати от предвиденият за изграждане ел. провод.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Струмяни и кметство с. Илинденци и БДЗБР.