Съдържание

Посетители

В момента има 345  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №123/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на външно ел. захранване на вилна сграда в УПИ V-291, кв. 57, местност „Чарка“ по плана с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

За инвестиционното предложение за „Изграждане на 3 броя еднофамилни жилищни сгради за сезонно ползване в имот с №057291, местност “Чарка”, землище на с. Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ от директора на РИОСВ – Благоевград е издадено Решение №27-ОС/2011 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие. Съгласно същото захранването на имота с ел. енергия е предвидено да се осъществи от съществуващата мрежа чрез изграждане отклонение с дължина около 20 м.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изменение на начина на електрозахранване на имота - изграждане на подземна кабелна линия с дължина 10 м от съществуващ ТП до предвиден за монтаж нов стълб №1 и изграждане на въздушна мрежа ниско напрежение въздушна кабелна линия с дължина 256 м от нов стълб №1 до нов стълб №12 за захранване на вилната сграда. Предвидени са следните дейности: направа на изкоп за полагане на подземна кабелна линия и изправяне на стълбовете; монтиране на 12 бр. стълбове ниско напрежение и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници. След строително монтажните работи се предвижда възстановяване на терена в първоначалния си вид. Съгласно приложен работен проект, трасето на ел. провода преминава в обхвата на полски път (имот 06306.0.1, землище на с. Брезница).
Преносът на електроенергия по надземни кабели е включен в т. 3, буква „б“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, предвид което инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ-Благоевград.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Същото попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001021 “Река Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №802/04.12.2007 г. (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.). и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 48/2013 г.).
Инвестиционното предложение подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от ЗООС. В тази връзка същото подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на цитираните горе защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологично разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 2007 г.; изм. и доп.).
При направената проверка за допустимост в изпълнение на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализирането на инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002126 “Пирин Буфер”, определен със заповедта за обявяването й.
След анализ на представената информация и документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове и популации, вкл. птици, предмет на опазване в защитени зони BG0002126 “Пирин Буфер” и BG0001021 “Река Места”.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на община Гоце Делчев и кметство с. Брезница.