Съдържание

Посетители

В момента има 253  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №133/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на овощна градина с капково напояване в имоти с №№ 005010, 055008, 005007, 076011, 076010, 076008, 076007, 076006, 076005, 076004, 076001, 033005, 033004, 033003, 013008, 076014, 076012, 033013, 033007, 076013, 076016, 076017, 076018, 077031, 077001, 076023, 076022 и 080004 в землището на с. Яново, община Сандански, ограждане на имотите и изграждане на склад за съхранение на плодове в УПИ ХХІV, кв. 14 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда създаване на насаждения от круши на площ от 190 дка в посочените по-горе имоти. За напояване на насажденията ще бъде изградена капкова система, която ще се захранва с вода с водонски от съществуващи съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно приложен договор с дружеството. В УПИ ХХІV в кв. 14 по плана на с. Петрово е предвидено да се изгради склад – метално хали, в което ще обособят помещение за складиране на продукцията, офиси и санитарен възел.
Предвижда се ограждане на имотите с ограда от бетонови колове и мрежа.
За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-489/05.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС” и подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони съгласно изискванията на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, по реда на глава трета от Наредбата за ОС, а именно: процедурата по оценка за съвместимостта на настоящето инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони се извършва чрез изискващата се процедура по реда на глава шеста от ЗООС, в конкретния случай - чрез процедурата по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
От направената справка относно местоположението на имотите, в който е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), се установи, че:
- имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ;
- имоти с номера 076001, 076004, 076005, 076006, 076007, 076008, 076010, 076011, 076012, 076013, 076014, 076016, 076017, 076018, 076022, 076023, 077001, 077031, 080004, 013008 по картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Яново, община Сандански, област Благоевград попадат в границите на една защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР, а именно: защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 107/2007 г., изм. и доп.);
- имоти с номера 033003, 033004, 033005, 033007, 033013, 005007, 005008, 005010 по КВС за землището на с. Яново, община Сандански, област Благоевград и УПИ ХХІV в квартал 14 по плана на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград не попадат в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ – Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху засегнатите защитените зони на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС, в която следва да се представи и информация за наличие на дървесна и храстова растителност в границите на имотите, предмет на инвестиционното предложение и за предвижданията за евентуално премахване и/или запазване.
Копие от писмото е изпратено до кметовете на кметовете община Сандански и кметство с. Яново и БДЗБР.