Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №138/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Създаване на насаждения от череши и изграждане на капкова система за напояването им в поземлени имоти с №№ 063008, 063007, 063011, 063009, 063003, 063016, 063015, 063005, 063006, 063010, 063012, 063013, 066001, 066002, 066003, 066004, 066007, 066008, 066009, 066010, 066011 и 066006 в землището на с. Хотово, община Сандански, и изграждане на селскостопански постройки в имоти с №№ 066002, 066003, 066004, 063003, 063005, 063015 и 063016 в землището на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация се предвижда създаване на трайни насаждения от череши в посочените по-горе имоти с обща плащ 94.745 дка и начин на трайно ползване „ниви“. За напояване на дръвчетата ще бъде изградена капкова система, която ще се захранва с вода от съществуващи съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД, съгласно приложен договор с дружеството.
В имоти с №№ 063003, 063016, 063015, 063005, 066002, 066003, 066004 е предвидено да бъдат изградени селскостопански постройки за съхранение на набраните плодове и инвентар, постройката в имот № 063003 ще бъде обособено и помещение за обитаване. За нуждите на работниците ще бъде осигуряван бутилирана вода и поставена химическа тоалетна.
Предвижда се ограждане на имотите с ограда от бетонови колове и мрежа.
За достъп до имотите ще се ползват съществуващи полски пътища.
Заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.

Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
На основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-527/14.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 – 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо са разположени следните защитени зони:
- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.);
- защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС” и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Съобразено с обхвата и предвижданията на инвестиционното предложение, на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони е, че така заявеното инвестиционно предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кметство с. Хотово и БДЗБР.