Съдържание

Посетители

В момента има 195  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №140/2016 г.

Инвестиционно предложение: “Добив на подземни води, чрез изграждане на сондажен кладенец за капково напояване на сондажен кладенец за капково напояване на 27 дка малини, 9.5 дка орехи и 22 дка череши в имоти №№ 041007, 041016, 041018 и 041019, местност „Урумица“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ 63.077 дка и начин на трайно ползване „изоставена нива“ и „лозя“ да бъдат засадени 27 дка малини, 9.5 дка орехи и 22 дка череши.
Предвидено е напояването на трайните насаждения да бъде осъществено чрез капкова система. Предвидения основен начин за захранване на системата за капково напояване е чрез съществуващи съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД, за което е сключен предварителен договор със същото. Поради липсата на постоянно захранване с вода за напояване по съществуващите напоителни канали като резервен вариант за захранване на капковата система с вода е предвидено в поземлен имот № 041016 да бъде изграден сондажен кладенец с прогнозна дълбочина 100 м. Необходимото водно количество е в размер на 15000 м3/годишно.
В имот № 041016 е предвидено и изграждане на селскостопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, която е съгласувана с РИОСВ - Благоевград с изх. № 3733(1)19.10.2016 г.
Предвидено е ограждане на имотите с лека ограда от бетонови колове и метална поцинкована мрежа с височина до 2 м.
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по съществуващ полски път.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ и т. 2, буква „г“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-460/16.12.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000" по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близо е разположена една защитена зона, а именно: защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85 от 2007 г., изм. и доп.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ. бр. 73 от 2007г., поел. изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 2012 г.), наричана по нататък „Наредбата за ОС" и подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони предвид чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие по реда на глава трета от Наредбата за ОС.
Същата се съвместява с процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Сандански, кметство с. Левуново и БДЗБР.