Съдържание

Посетители

В момента има 165  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2016 г.

Съобщение №141/2016 г.

Инвестиционно предложение: „Засаждане на арония в имоти №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, местност „Хинкови друмове“, землище на с. Лъки и имоти №№ 023059 и 023061, местност „Жингов бряст“, землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград“

СЪОБЩЕНИЕ

 

по чл. 5, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Във връзка с представено уведомление за горното инвестиционно предложение в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.), РИОСВ-Благоевград информира за следното:

І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда:

Съгласно представената информация с инвестиционното предложение се предвижда в земеделска земя с площ около 83.107 дка и начин на трайно ползване „нива“ да бъде засадена арониева градина.
Предвидено е напояването на арониевото насаждение да бъде осъществено чрез изграждане на хидромелиоративни съоръжения - капкови системи за напояване в имоти с №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, местност „Хинкови друмове", землище на с. Лъки, община Хаджидимово (подобект 1) и в имоти №№ 023059 и 023061, местност „Жингов бряст", землище на с. Гайтаниново, община Хаджидимово (подобект 2). За да бъдат предпазени насажденията в имоти №№ 038009, 038011, 038013, 038014, 038015 и 038016, с. Лъки, община Хаджидимово се предвижда изграждане на телена ограда, която ще бъде изградена от опорни елементи - бетонни колове 8/8/220-240 см и метална - оградна мрежа около 1.5 м - 7/7 мм. Имоти №№ 023059 и 023061, с. Гайтаниново, община Хаджидимово ще бъдат оградени с телена ограда с дължина 2300 м и с ажурна ограда с дължина около 296 м, разположена на границата на имот № 023059 с път четвърти клас № 000097. В имот № 023059 ще бъде изградена модулна конструкция (поставяем обект) с размери 800/2400/4500.
Насажденията от арония се предвижда да се поливат със системи за капково напояване, които ще се захранват с вода от поставени в имотите резервоари, всеки с полезен обем 50 м3.
Резервоарът за подобект 1 ще се пълни чрез моторна помпа с вода от река Мътница при точка на водовземане с координати N 41°27'58,55", Е 23°45'06,24". Общата поливна площ е 47.157 дка, като необходимото водно количество е 5 м3/ден или около 2,72 л/с през периода на поливния сезон. Средномногогодишното водно количество в мястото на водовземането е 720 л/с.
Резервоарът за подобект 2 ще бъде захранен чрез моторна помпа с вода от река Буровица при точка на водовземане с координати N 41°25'23,68", Е 23°43'29,94". Общата поливна площ е 35.95 дка, като необходимото водно количество е 5 м3/ден или около 2,08 л/с през периода на поливния сезон. Средномногогодишното водно количество в мястото на водовземането е 200 л/с.
Не се предвижда формиране на отпадъчни води.
Транспортния достъп до имотите ще се осъществява по полски пътища.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 1, буква „в“ на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС.
Компетентен орган съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС при извършване на преценката е директорът на РИОСВ - Благоевград.
РИОСВ - Благоевград информира, че на основание чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно допустимостта на предложението спрямо режимите в утвърдените планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район.
Съгласно становище с изх. № П-01-459/29.11.2016 г. на директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (копие на което Ви предоставяме за сведение и съобразяване) инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР (2010 - 2015 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие:

От извършената проверка по отношение местоположението на имотите, в които е предвидено да се реализира инвестиционното предложение, спрямо границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) се установи, че имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ, но попадат в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на ЗБР:
- защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.);
- защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г., изм. и доп.).
Извършена проверка за допустимост в съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на инвестиционното предложение е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, въведени с гореописаната заповед за обявяването ѝ.
Въз основа на възможността предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ - Благоевград ще се произнесе с преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на така заявеното инвестиционното предложение върху защитени зони BG0002078 „Славянка“ и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш“ на етапа на внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване от ОВОС.
Копие от писмото е изпратено до кмета на община Хаджидимово, кметства с. Лъки и с. Гайтаниново и БДЗБР.